Natura 2000

Natura 2000 je sústavou chránených území, ktorých cieľom je zabezpečiť ochranu tým rastlinám, živočíchom a typom biotopov, ktoré sú z európskeho pohľadu najviac ohrozené, najcennejšie a rastliny, živočíchy či biotopy sú typické napríklad len pre určitú oblasť (endemické). Systém chránených území NATURA 2000 vytvárajú na územiach svojich štátov všetky štáty Európskej únie podľa rovnakých princípov platných pre všetky tieto krajiny. Tiež na Horňácku sa nachádzajú dve oblasti, ktoré patria do systému NATURA 2000. Je to oblasť Biele Karpaty (CZ0724090) a Čertoryje (CZ0624072).

BIELE KARPATY - rozloha 14 915 ha, 291-911 m n. m.

Jedná sa o najväčšie Európsky významnú lokalitu (EVL) v rámci CHKO Biele Karpaty. Zaberá jej strednú časť od Veľkej nad Veličkou po Strání a svojimi výbežkami dosahuje až k Zítkovej. Vďaka veľkej rozlohe je dôležitá predovšetkým pre ochranu biotopov: prirodzených listnatých lesov, kvetnatých lúk a mokradí. Terénnou dominantou Bielych Karpát je bělokarpatský hrebeň s najvyšším vrcholom Veľká Javorina (970 m n. m.), na juh od neho sa potom nachádza Hradisko (636 m n. m.) a Výskum (631 m n. m.), ktoré sú oddelené hlbokým Filipovským údolím. Typické pre oblasť sú kvetnaté lúky s roztrúsenými solitérnymi stromami, s mozaikou pastvín, pěnovcových pramenísk, krovín a malých lesíkov s vysokou rozmanitosťou teplomilných i podhorských rastlinných spoločenstiev. Lesná vegetácia je mimoriadna svojím rozsahom, zachovalosťou a tiež mimoriadnou druhovou bohatosťou.

Na bělokarpatských lúkach rastie veľký počet chránených a ohrozených druhov rastlín, ako napríklad: prstnatec sedmohradský a zvonček hadincovitý, vstavač purpurový a kýchavica čierna. Na SPR Porážky sa nachádza jediná lokalita všivca statného. Z naturových druhov rastlín sa vyskytujú črievičník papučkový, hľuzovec Loeselov a srpica karbincolistá.

Kvetnaté lúky Bielych Karpát sú aj miestom výskytu veľmi bohaté fauny a predstavujú dôležité útočisko vzácnych a ohrozených druhov bezstavovcov (hmyz, pavúkovité). Na lúčnych porastoch sa vyskytuje vzácny sekáč, početné populácie perleťovca dvojradového, ďalej pestrokřídlec podražcový a martináč hrušňový. Z naturových druhov živočíchov sa vyskytujú bourovec trnkový, modrásek bahenný, modrásek očkovaný, ohniváček černočárý, přástevník kostihojový, střevlík hrboľatý, vrkoč bahenný, vrkoč útly a žltáčik barvoměnný.

ČERTORYJE - rozloha 4 728 ha, 200-559 m n. m.

Rozkládajú sa v južnej časti CHKO v priestore od Radějova po Malú Vrbku. Jedná sa o rozsiahly komplex lesov a lúk. Územie je typické početnými zosuvmi pôdy. Práve zosuvy sa odrážajú i v pôvodu miestneho názvu území "čert to ryje", ktorým si ľudia vysvetľovali vznik tohto geologického javu.

V oblasti prevažujú vápnité ílovce a pestré červenohnedé a zelenošedé ílovce. V lesoch prevládajú dubohabřiny, vo vyšších polohách kvetnaté bukové lesy. Na tunajších kvetnatých lúkach sa vyskytuje mnoho vzácnych, chránených a ohrozených rastlín, bohaté zastúpenie tu majú predovšetkým rastliny vstavačovité. Čertoryje sú najbohatšou lokalitou rudohlávku jehlancovitého, k hojným druhom orchideí ďalej patrí napr pětiprstka žežulník pravá, vstavač mužský znamenaný, vstavač vojenský, vstavač bledý, bradáček vajcovitý a vemeník dvojlistý. Významné, ale početne malé populácie predstavujú napríklad toric včelonosný, črievičník papučkový či vstavač kukučka. Bohaté populácie vytvára srpica karbincolistá a mečík bahenný. Z živočíchov sa tu vyskytuje napríklad přástevník kostivalový, tesárik obrovský, Roháč obyčajný, žltáčik barvoměnný, bourovec trnkový a ohniváček černočárý.